Volg ons

VINDT HET SNEEUWVLOKJE

OM EEN VAKANTIE NAAR DE ALPEN TE WINNEN

Je kan een vakantie naar de Alpen* winnen met Actimel. Vindt het sneeuwvlokje onder je Actimel dekseltje en bereid je voor op de winter. Haal vandaag nog je promotiepakket op en maak kans om te winnen!

 

Strawberry

REGLEMENT – “Actimel Alps” ACTIE

Voor België :

TOMBOLA GEORGANISEERD DOOR VZW RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS

AANGEBODEN DOOR NV DANONE SA

Voor Nederland :

ACTIE GEORGANISEERD DOOR BV DANONE NEDERLAND

 

Artikel 1

Voor Belgie :

De VZW RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS (hieronder “de Organisator” genoemd) organiseert op basis van het K.B./A.R. III/42/2721/16 – 21/07/2016 een tombola in samenwerking met N.V. Danone SA met zetel te Werkhuizenkaai 160, 1000 - Brussel (België) en ingeschreven aan de KBO (België) met nummer 0402.734.595 (hieronder “DANONE” genoemd).

Voor Nederland :

De actie wordt georganiseerd door Danone Nederland BV, gevestigd te Zonnebaan 21 - 3542 EB Utrecht (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 11016670 (hierna “DANONE” genoemd).

Artikel 2

De deelname aan de actie is onderworpen aan de aankoop van de deelnemende Actimel producten.

Alle natuurlijke meerderjarige personen kunnen aan de actie deelnemen op voorwaarde dat zij als privé-persoon optreden. Alle deelnemers moeten in België of Nederland gedomicilieerd c.q. woonachtig zijn.

Artikel 3

Deelname is mogelijk van 15 januari 2018 tot en met 24 maart 2018. In het geval van een winnend dekseltje (zie artikel 5), moet de winnaar contact opnemen met het Actimel team (zie artikel 5) ten laatste op 31 april 2018 (inbegrepen). Na deze datum zullen geen prijzen worden uitgekeerd. Deelname buiten de geldigheidsperiode van deze actie zal niet als geldig worden beschouwd.

Artikel 4

Het volledig reglement van deze actie kan ook worden verkregen in papieren versie door een brief te richten aan het adres van Danone :

  • Voor België : Reglement actie  “Actimel Alps” , Werkhuizenkaai 160, 1000 - Brussel (België)
  • Voor Nederland: Reglement actie “Actimel Alps” , Zonnebaan 21, 3542 EB Utrecht (Nederland)

De aanvraag moet worden vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde envelop.

Artikel 5

Om op een geldige wijze deel te nemen, dienen de deelnemers het volgende te doen:

Snowflake

  • Tussen 15 januari 2018 en 24 maart 2018 (inbegrepen), één van de deelnemende Actimel producten kopen
  • De onderkant van het dekseltje van de Actimel flesjes bekijken
  • Als op de onderkant van het dekseltje een “Sneeuwvlokje” logo gedrukt is (zie voorbeeld hieronder), heeft de deelnemer gewonnen :

 

In het geval van een winnend dekseltje, contact opnemen met het Actimel team via e-mail :

- Voor België : consumer.belux@danone.com

- Voor Nederland : danone.consumer-care@danone.com

en dit ten laatste op 30 april 2018 (inbegrepen) om zijn prijs te ontvangen. Na deze datum zullen geen prijzen worden uitgekeerd.

Om de prijs te ontvangen zal het originele dekseltje en de originele verpakking moet worden ingeruild. Indien niet zal de prijs niet toegekend worden.

De deelnemers garanderen dat de nodige gegevens juist zijn en dat het dekseltje en de verpakking origineel zijn. De deelnemer is als enige verantwoordelijk hiervoor. DANONE en de Organisator hebben het recht de correctheid van de gegevens na te gaan.

Artikel 6

De te winnen prijzen zijn in het geval de deelnemer een “Sneeuwvlokje” logo vindt:

Elke winnaar wint één vakantie naar de Alpen voor 4 personen. In totaal kunnen er dus drie vakanties naar de Alpen voor telkens 4 personen worden gewonnen.

De datums voor de vakantie kunnen een invloed hebben op de specificaties van de prijs.

Voor (eventuele) winnaars in België, kan elke prijs de volgende elementen omvatten:

Winterskivakantie voor een gezin van 4 naar de Alpen ter waarde van € 6.000;

Retourvluchten naar Chambéry;

Transfer van en naar de luchthaven van Chambéry naar Les Deux Alpes;

Verblijf van 7 nachten in een chalet met minstens 3 sterren in Les Deux Alpes, op basis van twee dubbele slaapkamers. *De classificatie van de accommodatie kan hoger liggen wanneer de vakantie buiten de piekperiode wordt gekozen;

Elke dag ontbijt en avondeten met drie gangen (avondeten op zes van de zeven dagen);

Skiliftpas voor zes dagen in het skigebied van Les Deux Alpes;

Huur van ski's, laarzen, skistokken en helm voor zes dagen;

Twee privélessen van telkens een halve dag voor de groep, met opties voor beginners, gevorderden en ervaren skiërs;

Reisverzekering voor wintersport;

Als een skivakantie niet geschikt is, kan de winnaar een andere vakantie van dezelfde waarde kiezen.

Reisprijzen in het VK en buiten het VK beschermd - Element London ATOL 10207/ABTA Y2441

Alle eventuele additionele kosten of uitgaven die niet specifiek worden vermeld, zijn niet inbegrepen (bv. verzekering).

Voor (eventuele) winnaars in Nederland, kan elke prijs de volgende elementen omvatten:

winterskivakantie voor een gezin van 4 naar de Alpen ter waarde van € 6.000 ;

Retourvluchten naar Chambéry ;

Transfer van en naar de luchthaven van Chambéry naar Les Deux Alpes;

Verblijf van 7 nachten in een chalet met minstens 3 sterren in Les Deux Alpes, op basis van twee dubbele slaapkamers. *De classificatie kan hoger liggen wanneer de vakantie buiten de piekperiode wordt gekozen;

Elke dag ontbijt en avondeten met drie gangen (avondeten op zes van de zeven dagen);

Skiliftpas voor zes dagen in het skigebied van Les Deux Alpes;

Huur van ski's, laarzen, skistokken en helm voor zes dagen;

Twee privélessen van telkens een halve dag voor de groep, met opties voor beginners, gevorderden en ervaren skiërs;

Reisverzekering voor wintersport;

Als een skivakantie niet geschikt is, kan de winnaar een andere vakantie van dezelfde waarde kiezen;

Reisprijzen in het VK en buiten het VK beschermd - Element London ATOL 10207/ABTA Y2441

Alle Eventuele additionele kosten of uitgaven die niet specifiek worden vermeld, zijn niet inbegrepen (bv. verzekering).

Details en voorwaarden m.b.t. de prijzen zullen worden meegedeeld aan de winnaars. De prijs zal in geen enkel geval kunnen worden omgeruild voor zijn waarde in geld.

Artikel 7

Alle kosten voor de deelname aan de actie zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers van DANONE en de Organisator vergoeding van de door hen gemaakte kosten eisen voor hun deelname aan de actie.

Artikel 8

De winnaars van de actie aanvaarden onvoorwaardelijk dat het thuisadres en telefoonnummer voor identificatie van de winnaars wordt gebruikt. De winnaars aanvaarden dat hieruit geen andere rechten voortvloeien dan de overhandiging van de prijs.

Artikel 9

Elke deelname waarbij ongeldige/onjuiste/onvolledige gegevens worden vermeld kan nietig worden verklaard. DANONE en de Organisator kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerd of onvolledig invullen van het deelnemingsformulier(...), wat zou resulteren in enig probleem.

Artikel 10

DANONE en de Organisator zullen de naam van de winnaars niet openbaar te maken.

Artikel 11

Elke soort fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik heeft de automatische uitsluiting van de deelnemer tot gevolg, zonder dat voorafgaande berichtgeving vereist is.

Bovendien behouden DANONE en de Organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen wie ook, die heeft gefraudeerd, getracht heeft te frauderen, misbruik heeft gemaakt of getracht heeft misbruik te maken, ongeacht de wijze waarop misbruik of fraude heeft plaatsgevonden of getracht is dit te doen plaatsvinden.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de actie zullen als een misbruik of fraude voor deze actie worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames, onverminderd alle andere rechten van DANONE en de Organisator.

Worden als georganiseerde of collectieve deelnames beschouwd: deelname vanaf 1 computer door verschillende deelnemers; gebruik van een wachtwoord voor meerdere deelnemers, …Ook andere criteria die op collectieve of georganiseerde deelname wijzen, kunnen tot uitsluiting leiden.

DANONE en de Organisator kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de deelnemers, voor eventueel gepleegde fraude of misbruik.

Artikel 12

De prijs kan op geen enkele manier worden omgewisseld, ook niet tegen zijn waarde in geld of andere goederen.

DANONE en de Organisator behouden zich daarentegen het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde equivalent is aan de voorziene prijs.

Artikel 13

De winnaar is zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn prijs.

DANONE en de Organisator kunnen in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gebreken bij de te winnen prijs. De winnaar vrijwaart DANONE en de Organisator van elke aansprakelijkheid.

De enige verplichting van DANONE en de Organisator is het toekennen van de prijs aan de winnaar.

Artikel 14

Geen enkele andere vorm van communicatie, behalve het huidige reglement, zal gevoerd worden betreffende deze actie, noch per telefoon, noch schriftelijk, noch mondeling, noch op enige andere wijze.

Artikel 15

Als de actie in geval van overmacht en/of om enige andere gegronde reden zou moeten worden geannuleerd of uitgesteld, kunnen DANONE en de Organisator hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. DANONE en de Organisator kunnen evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem.

Bovendien behouden DANONE en de Organisator zich het recht voor de actie te verlengen of te wijzigen en/of het actiereglement te wijzigen, zelfs indien de actie is gestart, online of beëindigd is, zonder motivering, zonder voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang vanaf het moment van de wijziging. DANONE en de Organisator kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan onder geen enkele voorwaarde een vergoeding van DANONE en de Organisator worden geëist. Door zijn deelname aan de actie wordt elke deelnemer geacht de wijziging te aanvaarden.

Artikel 16

Deelnemers moeten zich naar het actiereglement voegen. Indien een winnaar niet aan de criteria van dit reglement voldoet, zal de prijs niet worden toegekend, blijft de prijs eigendom van DANONE en de Organisator.

De deelnemers verlenen de toestemming om hun identiteit te laten controleren. Elke valse verklaring met betrekking tot identiteit of thuisadres of enige ander gevraagd gegeven, leidt tot een onmiddellijke schrapping van de deelnemer.

Artikel 17

Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen. Deelname aan de actie impliceert dat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit reglement en dit reglement volledig aanvaardt.

DANONE en de Organisator behouden zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om elke betwisting voortvloeiende uit deze actie te beslechten. Deze beslissingen zijn onherroepelijk.

Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden. Elke klacht met betrekking tot de actie moet per post worden opgestuurd naar de vooraf vermelde adressen, uiterlijk binnen de 7 dagen na de beëindiging van de actie. De poststempel zal gelden als de verzenddatum. Elke klacht die na deze termijn, of niet per post verzonden wordt, zal als ongeldig worden beschouwd.

Artikel 18

DANONE en de Organisator kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk technisch, technologisch probleem of ingreep, of eender welk ander probleem dat niet toelaat desbetreffende website te bezoeken of deel te nemen via deze website.

DANONE en de Organisator kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen, ongewenste bezoeken of andere technische of technologische problemen.

Artikel 19

 

DANONE en de Organisator verbinden zich ertoe de bepalingen na te leven van de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de behandeling van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, de wet van 26 februari 2003 en het KB van 13 februari 2001.

19.1. Persoonsgegevens die door DANONE worden verzameld

19.1.1.

De deelnemer aanvaardt dat bij zijn deelname aan de actie, door Danone bepaalde gegevens worden bewaard, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

 naam, voornaam, M/V, volledig adres, geboortedatum, telefoon, gsm, e-mail ;

alsook elke informatie die de deelnemer vrijwillig verstrekt aan DANONE. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan DANONE meedeelt. De gegevens worden enkel aan DANONE meegedeeld.

19.1.2.

Op zijn websites gebruikt DANONE cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand laat toe om de taal die de gebruiker verkiest bij zijn bezoek aan de pagina te bepalen.

De meeste navigators aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die niet aanvaarden of dat ze melden dat een cookie werd verzonden via de instellingen van de gebruikte navigator.

19.1.3.

Als DANONEgegevens overdraagt of ontvangt, behoudt DANONE zich het recht de coderingstechnologieën te gebruiken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

19.2. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door DANONE

De persoonsgegevens die worden verzameld en bewaard door DANONE (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) kunnen niet aan derden worden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden.

De persoonsgegevens worden gebruikt door DANONE om de gebruiker te contacteren en informeren in het kader van haar actie.

Indien DANONE de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken, verbindt DANONE zich ertoe de gebruiker te contacteren en zijn toestemming te verkrijgen alvorens haar gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en om de gebruiker de kans te bieden zich te verzetten.

19.3. Recht van toegang, verzet en verbetering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, de wet van 26 februari 2003 en het KB van 13 februari 2001 heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Indien de gebruiker gebruik wil maken van deze rechten kan ze contact met DANONE opnemen:

- via e-mail:

Voor België : consumer.belux@danone.com

Voor Nederland : danone.consumer-care@danone.com

- via post:

Voor België : NV Danone SA, Consumer Careline, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel (België)

Voor Nederland : BV Danone Nederland, Consumer Careline, Zonnebaan 21, 3542 EB Utrecht (Nederland)

19.4. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

Als de gebruiker wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kan hij DANONE contacteren :

- via e-mail:

Voor België : consumer.belux@danone.com

Voor Nederland : danone.consumer-care@danone.com

- via post:

Voor België : NV Danone SA, Consumer Careline, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel (België)

Voor Nederland : BV Danone Nederland, Consumer Careline, Zonnebaan 21, 3542 EB Utrecht (Nederland)

Als de gebruiker vindt dat deze site niet in overeenstemming is met het 'privacy-beleid' van DANONE, kan de gebruiker contact opnemen met DANONE op hetzelfde adres.

Artikel 20

Op het huidige reglement, alsook elke betwisting die direct of indirect daaruit kan voortvloeien, zal exclusief voor :

elke deelnemer woonachtig in België : het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

elke deelnemer woonachtig in Nederland : het Nederlands recht van toepassing zijn en zullen enkel de rechtbanken van Utrecht bevoegd zijn.

 

* STAY STRONG = GA ERVOOR